Fracturas De Radio Y Cúbito Diafisarias

Erika Iliana Arana Hernández  |   October 14, 2016  |   25:06

By Dra. Erika Iliana Arana Hernández.  YouTube link:  https://youtu.be/pENZkkz4jOI