Perthes Disease Examination

Dalia Sepúlveda  |   April 20, 2015  |   1:39

Dr. Dalia Sepúlveda demonstrates the pediatric exam of Perthes disease.  YouTube link: https://youtu.be/-0fet4m1SIQ